Etusivu » Seura » Säännöt

Säännöt

TAMPEREEN VIHURI RY:n SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Tampereen Vihuri ry. Seuran kotipaikka on Tampere.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on:

 1. edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja;
 2. kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;
 3. edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa sekä
 4. toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

 1. järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;
 2. harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä sekä
 3. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 1. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
 2. harjoittaa kustannus-, paikallisradio-, televisio- ja muuta tiedotustoimintaa;
 3. ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioskitoimintaa;
 4. järjestää arpajaisia, myyjäisiä, talkootoimintaa ja yleisiä varainkeräyksiä;
 5. omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä
 6. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, vapaajäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

 • Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä alle kahdeksantoista (18) vuotias yksityinen henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen, säännöt ja arvot.
 • Seuran varsinaiseksi jäseneksi (aikuisjäsen) voi liittyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen, säännöt ja arvot.

Nuorisojäsenen ja varsinaisen jäsenen on osoitettava riittävä melontataito hallituksen hyväksymällä menettelyllä ennen osallistumista melojana mihinkään vesillä tapahtuvaan seuran toimintaan.

 • Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut yksityinen henkilö.
 • Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole oikeutta osallistua seuran varsinaiseen toimintaan. Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
 • Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua seuran pitkäaikainen jäsen, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.
 • Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, tai niiden liittojen toiminnassa joihin seura kuuluu toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.

Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti enintään kaksi (2) ja kunniajäseniä enintään kuusi (6).

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, vapaajäseneksi pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaajäseneltä, kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

Seuran hallitus voi vapauttaa erillisestä anomuksesta varusmies-, vapaaehtoisessa asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevan, sairauden tai muun terveydellisen tilan takia seuran toimintaan kykenemättömän tai muun vastaavan syyn omaavan henkilön määräaikaisesti yhdeksi vuodeksi kerrallaan jäsenmaksun maksamisesta.

Seuran hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

4 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti.

Jäsenen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Jäsenmaksun laiminlyömisen vuoksi eronneeksi katsotulla jäsenellä on mahdollisuus hakea jäsenyyttä uudelleen normaalin hakumenettelyn kautta ja maksamalla tarvittavat liittymis- ja jäsenmaksut.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

 1. jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai
 2. jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka
 3. jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Niiden lajiliittojen hallitus, joiden jäsen seura on, voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä.

5 § Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus.

6 § Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
 3. esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
 4. esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä
 6. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
 3. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 4. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 3 §:n mukaisesti;
 5. vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot;
 6. valitaan varsinaisten jäsenten keskuudesta seuran puheenjohtaja joka toinen vuosi;
 7. valitaan varsinaisten jäsenten keskuudesta seuran taloudenhoitaja joka toinen vuosi, vuorovuosin puheenjohtajavalinnan kanssa;
 8. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja kesken kautta eronneiden tilalle loppukaudeksi;
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai toiminnan tarkastaa ja varatoiminnantarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö;
 10. päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jaostojen määrittämiseksi ja jäsenten valitsemiseen sekä
 11. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Kokousten käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto.

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7 § Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 § Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä sekä 15 vuotta täyttäneellä nuorisojäsenellä, joka on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Seuran alle 15-vuotiaalla nuorisojäsenellä ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

Vapaa- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus ennen vapaajäseneksi hyväksymistä tai kunniajäseneksi taikka -puheenjohtajaksi kutsumista.

Seuran hallituksen päätöksellä voi etäosallistua seuran kokoukseen ennen kokousta tai kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

9 § Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta joko

 1. kirjeitse
 2. seuran internet-sivuilla
 3. seuran vajan ilmoitustaululla
 4. sähköpostitse tai
 5. seuran käyttämällä sähköisellä jäsenrekisterijärjestelmällä tai vastaavalla

Kutsu on toimitettava vähintään kahdella mainitulla tavalla.

10 § Hallitus

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi valitut 3-12 muuta seuran varsinaista jäsentä. Vihuri pyrkii henkilövalinnoissa tasa-arvoon.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Kesken toimikautta eronneen puheenjohtajan tai muun hallituksen jäsenen tilalle valitaan uusi puheenjohtaja tai uusi jäsen loppukaudeksi seuraavassa varsinaisessa kokouksessa. Kesken kautta eronneiden tilalle valittujen toimikausi alkaa kokouspäivänä.

Hallituksen jäsenen perättäisten kausien määrää ei ole rajattu. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin [ja] muut tarvittavat toimihenkilöt ja jaostojen puheenjohtajat, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran päätoiminen työntekijä ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksen ja seuran operatiivista toimintaa ohjaa seuran hallinto-ohjesääntö. Hallitus voi muokata ja soveltaa seuran hallinto-ohjesääntöä.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokousten päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

 1. edustaa seuraa ja valita seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
 2. johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista;
 3. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 4. panna toimeen seuran kokouksen päätökset;
 5. pitää luetteloa seuran jäsenistä;
 6. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 7. valita tarvittaessa jäsenet syyskokouksen asettamiin jaostoihin sekä
 8. ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

12 § Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

13 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

14 § Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat

Seuralla on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi (1) tai enintään kaksi (2) varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

15 § Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään yksi (1) kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu, lakkautetaan tai toiminta päätetään yhdistää toiseen seuraan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan muuhun melontaa tukevaan yleishyödylliseen toimintaan.

18 § Liittojen jäsenyys

Seuran jäsenyydestä eri liittoihin päättää seuran kokous. Seura voi liittyä ja erota eri liitoista, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Liittymisestä ja eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitoille.

19 § Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sivua on päivitetty viimeksi 17.5.2024.

Liiton tiedotteita

Kalenterissa seuraavaksi

Katso säännölliset tapahtumat ja kalenterin kuukausinäkymä Kalenteri-sivulla.